1. ASPECTES GENERALS

Llegeix atentament el següent avís legal relatiu al lloc web https://hospitalariascaldes.org/ca

 

1.1 Dades identificables del “Prestador de serveis de la societat de la informació”

Nota. – L’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en síntesi, obliga a la identificació de qui és/són el/s titular/s del lloc Web on s’ofereix informació dels serveis o productes o, de qui realitza comerç electrònic. Així, aquesta Llei considera a aquests “Prestadors de serveis de la societat de la informació” i, queden obligat a: <<1. Sense perjudici dels requisits que en matèria d’informació s’estableix en la normativa vigent, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, accedir per mitjans electrònics, de manera permanent, directa i gratuïta, a la següent informació: a) El seu nom o denominació social; la seva residència o domicili o, en el seu defecte, l’adreça d’un dels seus establiments permanents a Espanya; la seva adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti establir amb ell una comunicació directa i efectiva. b) Les dades de la seva inscripció en el Registre Mercantil en el que, en el seu cas, es trobin inscrits o d’aquell altre registre públic en el que ho van estar per a la adquisició de personalitat jurídica o només als efectes de publicitat …>>

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa al seu coneixement que el CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, amb CIF R1700645C, gestiona els continguts del lloc Web https://hospitalariascaldes.org/amb domicili social a aquest efecte a Rambla Recolons, 56, 17455 Caldes de Malavella, Girona.

El Centre consta inscrit al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 002888 del 31/03/1982.

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili a dalt indicat, així com al telèfon: (+34) 972 47 01 00  i Correu-electrònic: info@hospitalarias.es

 

1.2 Acceptació i vigència de les condicions generals i particulars

Tant la navegació com la utilització i/o comanda de qualsevol dels productes oferts en aquesta pàgina Web, li atribueix a vostè la condició d’Usuari i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals i, en el seu cas, Particulars vigents en el moment en què vostè com a Usuari accedeix a la pàgina Web.

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT es reserva el dret a ampliar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i contingut de la pàgina Web, així com a suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de la mateixa manera.

 

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

2.1 Obligacions d’ús

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, i abstenint-se d’utilitzar el present lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, perjudicar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els bens o drets del titular (CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT d’Espanya), de la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, durant la utilització del present lloc web a:

  • En cas que se li faciliti, l’Usuari ha de custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitat pel CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT d’Espanya, com elements identificadors i habilitats per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre al o des de el lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra lo moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i dels seu país de residència.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de provocar danys o qualsevol tipus d’alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, de qualsevol Usuari o, en general, de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament.
  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes, documents electrònics o, en general, els fitxers del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, dels Usuaris o de tercers.

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat que pugui ser conegudes pels Usuaris.

 

2.2 Exempció de responsabilitat

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT no serà responsable:

  • Amb caràcter general, en relació a l’ús inadequat del seu lloc web. Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat d’aquest, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui recaure sobre el titular per la seva utilització indeguda.
  • En relació a possibles deficiències tècniques. El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per errades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevol prestació.
  • En relació a l’accés per tercers al seu sistema. El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT adoptarà les precaucions tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la que s’accedeix, però sense que sigui responsable de les actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a aquestes dades.
  • El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT inverteix constantment els mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i software similar, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d’informació. Tot i així, l’Usuari és conscient que ha d’adoptar les seves pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per software no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe de software denominat malware, eximint al CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la contenció de malware en els tractaments habilitats a l’actual web.

 

2.3 Utilització d’hiperenllaços

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la pàgina Web haurà de complir amb les següents condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement d’aquestes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina Web, però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels texts, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina Web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT d’Espanya; o (IV) de qualsevol altra forma que resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueixi l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que dona.

En cap cas s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que el CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT ha donat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre símbol distintiu del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats pel CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercer que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) introdueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que el CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT subscriu, protegeix, s’adhereix o de qualsevol manera  recolza les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiades o no pertinents amb l’activitat en l’atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure a la pàgina Web qualsevol hiperenllaç (en endavant “link”) dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats, i a l’ordre públic.

 

2.4 Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles en aquesta web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que hi apareixen, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, titularitat del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT o sobre els que s’han obtingut els drets d’ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total, dels elements referenciats en l’apartat anterior. La seva publicació a altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular de la web i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT.

No es permet la utilització dels símbols distintius (marques, noms comercials), llevat d’autorització expressa dels titulars legítims.

Llevat autorització expressa del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i a qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços hauran de ser sempre a la pàgina principal o homepage del lloc web.

 

2.5. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest web site i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest web site serà competència dels tribunals de la Província de Girona, llevat llei imperativa en matèria de consum.

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT© Tots els drets reservats.